Пънчушка

Armillaria mellea, Honey Fungus, UK 1.jpg

Пънчушка (Armillaria mellea), известна като гъба от мед, е базидиомицетска гъба от рода Armillaria. Гъбите са годни за консумация. Този вид е способен да произвежда светлина чрез биолуминесценция в своя мицел.

Пънчушката (Armillaria mellea) е широко разпространена в умерените райони на Северното полукълбо.